Vedtægter

of Athena Investments A/S

Company reg. no. (CVR) 36696915

Vedtægter

Athena Investments A/S
(CVR-nr. 36696915)
 
§ 1.
 
Selskabets navn:
 
Selskabets navn er Athena Investments A/S.
 
 
 § 2.
 
Udgået.
 
 
§ 3.
 
Selskabets formål:
 
Selskabets formål er at udøve aktiviteter samt, direkte eller indirekte, helt eller delvist, eje selskaber eller andre ejerandele indenfor industrielle, kommercielle, tekniske, forsknings- og udviklings, service og/eller finansielle aktiviteter, herunder, men ikke begrænset til, aktiviteter indenfor udvikling og produktion af vedvarende energi.
 
§ 4.
 
Selskabets aktiekapital:
 
Selskabets aktiekapital er 533.313.475,00, som er fuldt indbetalt i aktier á kr. 5,00.
 
§ 4a.
 
Bemyndigelse til kapitalforhøjelse:
 
 
4a(i)
 
Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i en eller flere emissioner at udvide den nominelle aktiekapital ved tegning af nye aktier med DKK 150.000.000 (svarende til 30.000.000 aktier á 5 kr.). De nye aktier kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelser indbetales kontant, ved gældskonvertering eller ved apportindskud, herunder ved hel eller delvis overtagelse af aktier eller indskudskapital i et andet selskab m.v.
 
Kapitalforhøjelsen skal være med fortegningsret for Selskabets hidtidige aktionærer. Foretages forhøjelsen kontant eller ved gældskonvertering er det en betingelse at tegningen sker til markedskurs, dog ikke under kurs 105. Denne bemyndigelse gælder indtil den 26. april 2022.
 
Aktier udstedt i medfør af nærværende bemyndigelse skal være omsætningspapirer og skal udstedes lydende på navn. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i omsætteligheden af aktierne, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse.
 
I øvrigt skal aktier udstedt i medfør af bemyndigelsen i enhver henseende tillægges samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier, derunder at hvert aktiebeløb på kr. 5,00 giver 1 stemme på Selskabets generalforsamlinger.
 
De nærmere vilkår for aktietegning i henhold til nærværende bemyndigelse og tidspunktet, fra hvilket de nye aktier giver fuldt udbytte og andre rettigheder i Selskabet, fastsættes af bestyrelsen.
 
4a(ii)
 
Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i en eller flere emissioner at udvide den nominelle aktiekapital ved tegning af nye aktier med DKK 100.000.000 (svarende til 20.000.000 aktier á 5 kr.). De nye aktier kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelser indbetales kontant, ved gældskonvertering eller ved apportindskud, herunder ved hel eller delvis overtagelse af aktier eller indskudskapital i et andet selskab m.v.
 
Kapitalforhøjelsen skal være uden fortegningsret for Selskabets hidtidige aktionærer. Foretages forhøjelsen kontant eller ved gældskonvertering er det en betingelse at tegningen sker til markedskurs, dog ikke under kurs 105. Denne bemyndigelse gælder indtil den 26. april 2022.
 
Aktier udstedt i medfør af nærværende bemyndigelse skal være omsætningspapirer og skal udstedes lydende på navn. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i omsætteligheden af aktierne, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse.
 
I øvrigt skal aktier udstedt i medfør af bemyndigelsen i enhver henseende tillægges samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier, derunder at hvert aktiebeløb på kr. 5,00 giver 1 stemme på Selskabets generalforsamlinger.
 
De nærmere vilkår for aktietegning i henhold til nærværende bemyndigelse og tidspunktet, fra hvilket de nye aktier giver fuldt udbytte og andre rettigheder i Selskabet, fastsættes af bestyrelsen.
 
4a(iii)
 
Ved udnyttelse af bemyndigelserne i §§ 4a(i) og 4a(ii) kan bestyrelsen dog maksimalt forhøje selskabets aktiekapital med i alt nominelt DKK 150.000.000 (svarende til 30.000.000 aktier á 5 kr.)
 
 
§ 4b.
 
Bemyndigelse til optagelse af konvertible gældsbreve:
 
 4b(i)
 
Selskabets bestyrelse er bemyndiget til indtil 24. April 2023 uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer ad én eller flere gange at træffe beslutning om optagelse af lån på op til kr. 50.000.000, dog højst halvdelen af Selskabets aktiekapital på det tidspunkt, hvor beslutningen træffes, mod konvertible gældsbreve, der giver ret til tegning af aktier i Selskabet. Lånene skal indbetales kontant. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for de konvertible gældsbreve, der udstedes i henhold til bemyndigelsen.
 
Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 24. april 2023 at forhøje selskabskapitalen ad én eller flere gange uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer med indtil i alt nominelt kr. 50.000.000 ved konvertering af de konvertible gældsbreve, dog højst halvdelen af Selskabets aktiekapital på det tidspunkt, hvor beslutningen træffes.
 
Aktier udstedt i medfør af nærværende bemyndigelse skal være omsætningspapirer og skal udstedes lydende på navn. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i omsætteligheden af aktierne, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse.
 
I øvrigt skal aktier udstedt i medfør af bemyndigelsen i enhver henseende tillægges samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier, derunder at hvert aktiebeløb på kr. 5,00 giver 1 stemme på Selskabets generalforsamlinger.
 
De nærmere vilkår for aktietegning i henhold til nærværende bemyndigelse og tidspunktet, fra hvilket de nye aktier giver fuldt udbytte og andre rettigheder i Selskabet, fastsættes af bestyrelsen.
 
4b(ii)
 
Selskabets bestyrelse er bemyndiget til indtil 24. april 2023 med fortegningsret for de eksisterende aktionærer ad én eller flere gange at træffe beslutning om optagelse af lån på op til kr. 50.000.000, dog højst halvdelen af Selskabets aktiekapital på det tidspunkt, hvor beslutningen træffes, mod konvertible gældsbreve, der giver ret til tegning af aktier i Selskabet.  Lånene skal indbetales kontant. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for de konvertible gældsbreve, der udstedes i henhold til bemyndigelsen.
 
Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 24. april 2023 at forhøje selskabskapitalen ad én eller flere gange med fortegningsret for de eksisterende aktionærer med indtil i alt nominelt kr. 50.000.000 ved konvertering af de konvertible gældsbreve, dog højst halvdelen af Selskabets aktiekapital på det tidspunkt, hvor beslutningen træffes.
 
Aktier udstedt i medfør af nærværende bemyndigelse skal være omsætningspapirer og skal udstedes lydende på navn. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i omsætteligheden af aktierne, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse.
 
I øvrigt skal aktier udstedt i medfør af bemyndigelsen i enhver henseende tillægges samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier, derunder at hvert aktiebeløb på kr. 5,00 giver 1 stemme på Selskabets generalforsamlinger.
 
De nærmere vilkår for aktietegning i henhold til nærværende bemyndigelse og tidspunktet, fra hvilket de nye aktier giver fuldt udbytte og andre rettigheder i Selskabet, fastsættes af bestyrelsen.
 
4b(iii)
 
Ved udnyttelse af bemyndigelserne i §§ 4b(i) og 4b(ii) kan bestyrelsen dog maksimalt forhøje Selskabets aktiekapital med i alt nominelt DKK 50.000.000 (svarende til 10.000.000 aktier á 5 kr.)
 
§ 4c.
 
Bemyndigelse til udstedelse af warrants:
 
 1. Selskabet kan efter bestyrelsens beslutning indtil den 26. april 2022 ad en eller flere gange udstede indtil 5 millioner stk. warrants (nominelt kr. 25.000.000 aktiekapital), hvor 1 stk. warrant giver ret til tegning af 1 stk. aktie af nominelt kr. 5,00.
 2. Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 26. april 2022 ad én eller flere gange, uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer og mod kontant betaling, at gennemføre en kapitalforhøjelse med indtil i alt nominelt kr. 25.000.000 aktiekapital i forbindelse med udnyttelse af warrants.
   
  Aktier udstedt i medfør af nærværende bemyndigelse skal være omsætningspapirer og skal udstedes lydende på navn. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i omsætteligheden af aktierne, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse. Aktierne giver ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet på tidspunktet for tegningen.
   
 3. Den i punkt 1. og 2. indeholdte bemyndigelse kan fornyes for en eller flere perioder for indtil fem år ad gangen.
   
 4. For warrants udstedt i henhold til bemyndigelsen gælder i øvrigt de af bestyrelsen fastsatte vilkår. Aktier udstedt i medfør af bemyndigelsen skal i enhver henseende tillægges samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier, derunder at hvert aktiebeløb på kr. 5,00 giver 1 stemme på Selskabets generalforsamlinger.

§ 5.

 
Ejerbog:
 
Selskabets ejerbog føres af VP Investor Services A/S, CVR-nr. 30 20 11 83.
 
 § 5a.
 
Aktiernes omsættelighed:
 
Aktierne skal udstedes på navn
 
Aktierne er omsætningspapirer og frit omsættelige.
 
Ingen aktier har særlige rettigheder.
 
Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist, dog undtaget Selskabslovens regler om tvangsindløsning.
 
 
§ 6.
 
Udbytte:
 
Udbyttebetaling til aktionærerne sker i henhold til de gældende regler for værdipapirer registreret i VP Securities A/S.
 
 
§ 7.
 
Mortifikation:
 
Mortifikation af Selskabets aktier sker i henhold til de gældende regler for værdipapirer registreret i VP Securities A/S.
 
Omkostningerne ved mortifikation sker på aktieejernes bekostning.
 
 
§ 8.
 
Generalforsamling:
 
Selskabets generalforsamlinger afholdes på Selskabets hjemsted eller i Region Hovedstaden. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs styrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i Årsregnskabsloven.
 
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen via Selskabets hjemmeside. Indkaldelse skal dog ske skriftligt til de aktionærer, der har anmodet herom.
 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor eller repræsentantskabet finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af aktionærer, der ejer 5 pct. af aktiekapitalen.
 
Indkaldelse skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, dog er det for den ordinære generalforsamlings vedkommende tilstrækkeligt at henvise til vedtægternes § 9, såfremt der ikke er fremkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
 
Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.
 
Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen, senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes. Modtager Selskabet kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.
 
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes i overensstemmelse med selskabslovgivningens regler herom.
 
I en sammenhængende periode på 3 uger begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen, inklusive dagen for dennes afholdelse, gør Selskabet følgende oplysninger tilgængelige for aktionærerne på hjemmesiden:
1) Indkaldelsen,
2) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen,
3) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen,
4) Dagsordenen og de fuldstændige forslag, og
5) De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og per brev.
 
 
§ 9.
 
Ordinær generalforsamling:
 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling, på hvilken årsrapporten med revisionspåtegning og ledelsesberetning fremlægges for aktionærerne, skal omfatte:
 
1. Bestyrelsens beretning.
 
2. Godkendelse af årsrapporten.
 
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 
5. Valg af revisorer.
 
6. Eventuelt indkomne forslag.
 
 
§ 10.
 
Dirigent:
 
Bestyrelsen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dens resultater. Stemmeafgivning sker skriftligt, såfremt blot én stemmeberettiget mødedeltager fremsætter ønsker herom, eller såfremt dirigenten finder det hensigtsmæssigt.
 
 
§ 11.
 
Stemmeret og møderet på generalforsamlingen:
 
En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.
 
Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, jf. ovenfor, og som ønsker at deltage i en generalforsamling, skal senest tre dage før dens afholdelse anmode om adgangskort til generalforsamlingen.
 
Herudover er repræsentanter for pressen berettiget til at deltage i generalforsamlingen.
 
 
§ 12.
 
Udøvelse af stemmeret og afgivelse af fuldmagt til generalforsamlingen:
 
Hvert aktiebeløb på kr. 5,00 giver én stemme.
 
En aktionær har ret til at møde ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. En fuldmægtig kan ligeledes møde sammen med en rådgiver. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. En fuldmagt til Selskabets ledelse kan ikke gives for længere tid end ét år.
 
De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre Selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
 
Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten.
 
 
§ 13.
 
Bestyrelse:
 
Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3 – 9 medlemmer.
 
Bestyrelsens medlemmer afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.
 
Bestyrelsen modtager for dens arbejde et vederlag, som fastsættes af generalforsamlingen.
 
 
§ 14.
 
Bestyrelsens virke:
 
På bestyrelsens første møde efter valget, konstituerer den sig og vælger af sin midte en formand og en næstformand for 1 år ad gangen.
 
Bestyrelsen indkaldes til møde af formanden, der har pligt til at indkalde til et møde, såfremt et medlem af bestyrelsen eller en direktør forlanger det.
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, heriblandt formand eller næstformand.
 
De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 
Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden de nærmere bestemmelser om udførelsen af dens hverv.
 
Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Revisionsprotokollen forelægges i ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
 
 
§ 15.
 
Tegningsregler:
 
Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 1 medlem af bestyrelsen i forening med 1 direktør.
 
 
§ 16.
 
Direktion:
 
Direktionen ansættes af bestyrelsen.
 
Direktionen deltager – uden stemmeret – i bestyrelsens møder.
 
 
§ 17.
 
Revision:
 
Revision af Selskabets regnskaber foretages af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.
 
Revisor afgår hvert år, men genvalg kan finde sted.
 
Revisors honorar fastsættes af bestyrelsen.
 
 
§ 18.
 
Regnskabsår:
 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
 
Selskabets årsrapporter og delårsrapporter skal udarbejdes og aflægges på engelsk. Bestyrelsen kan be-slutte at en års- og/eller delårsrapport også skal udarbejdes på dansk.
 
Årsrapporten underskrives af direktionen og bestyrelsen samt forsynes med revisorernes påtegning.
 
Årsregnskabet opgøres overensstemmende med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser. Nettooverskuddet anvendes under iagttagelse af lovgivningens regler og efter forslag fra bestyrelsen efter generalforsamlingens bestemmelse.
 
Selskabets regnskaber offentliggøres i henhold til gældende lovgivning.
 
 
§ 19.
 
Retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion:
 
Selskabet har vedtaget retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion. Retningslinjerne er behandlet og godkendt på Selskabets generalforsamling den 23. april 2008 og kan findes på Selskabets hjemmeside.
 
 
§ 20.
 
Elektronisk kommunikation:
 
Alle dokumenter og al kommunikation fra Selskabet til de enkelte aktionærer kan sendes elektronisk ved e-mail, og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærerne på Selskabets hjemmeside, medmindre andet følger af Selskabsloven. Selskabet kan til enhver tid vælge at kommunikere med almindelig brevpost.
 
Selskabet er forpligtet til at anmode aktionærer, der er navnenoterede i ejerbogen, om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Det er aktionærens ansvar at sikre, at Selskabet er i besiddelse af den korrekte e-mail-adresse.
 
Aktionærerne kan på Selskabets hjemmeside finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation. 
Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2018.